PHÒNG GD-ĐT PHÚ TÂN
TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  41/QĐ-THCS

Phú Thành, ngày  13  tháng  01  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

 của Trường trung học cơ sở Phú Thành

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ THÀNH

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 08/QĐ-PGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo năm 2020;

Xét đề nghị của Cán bộ, giáo viên, nhân viên và bộ phận kế toán trường THCS Phú Thành

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường trung học cơ sở Phú Thành (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán đơn vị, các bộ phận có liên quan và Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Phú Thành tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

                                                                                                              

                                                                                                         Dương Trí Vũ

PHÒNG GD-ĐT PHÚ TÂN
TRƯỜNG THCS PHÚ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  160/QĐ-THCS

Phú Thành, ngày  13  tháng  8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai Tiết kiệm dự toán thu, chi ngân sách năm 2020

Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 của Trường trung học cơ sở Phú Thành

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ THÀNH

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 234/QĐ-PGD&ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020 về việc Tiết kiệm chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Xét tình hình tài chính của đơn vị trường THCS Phú Thành.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, của Trường trung học cơ sở Phú Thành (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận kế toán đơn vị, các bộ phận có liên quan và Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Phú Thành tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Đơn vị dự toán cấp trên;
- Lưu :VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

                                                                                                              

                                                                                                         Dương Trí Vũ