Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị.Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ...